Trong phần này chúng ta sẽ được học cách phát âm các âm trong tiếng Anh cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu.

Tiếng Việt/Tiếng Anh
Phát âm
Long vowel /i:/
Nguyên âm dài /i:/
Short vowel /ɪ/
Nguyên âm ngắn /ɪ/
Short vowel /e/
Nguyên âm ngắn /e/
Short vowel /æ/
Nguyên âm ngắn /æ/
Short vowel /ʌ/
Nguyên âm ngắn /ʌ/
Long vowel /ɑ:/
Nguyên âm dài /ɑ:/
Short vowel /ɒ/
Nguyên âm ngắn /ɒ/
Long vowel /ɔ:/
Nguyên âm dài /ɔ:/
Short vowel /ʊ/
Nguyên âm ngắn /ʊ/
Long vowel /u:/
Nguyên âm dài /u:/
Long vowel /ɜ:/
Nguyên âm dài /ɜ:/
Short vowel /ə/
Nguyên âm ngắn /ə/
Diphthong /ei/
Nguyên âm đôi /ei/
Diphthong /aɪ/
Nguyên âm đôi /aɪ/
Diphthong /ɔɪ/
Nguyên âm đôi /ɔɪ/
Diphthong /aʊ/
Nguyên âm đôi /aʊ/
Diphthong /əʊ/
Nguyên âm đôi /əʊ/
Diphthong /ɪə/
Nguyên âm đôi /ɪə/
Diphthong /eə/
Nguyên âm đôi /eə/
Diphthong /ʊə/
Nguyên âm đôi /ʊə/
Consonant /p/
Phụ âm /p/
Consonant /b/
Phụ âm /b/
Consonant /t/
Phụ âm /t/
Consonant /d/
Phụ âm /d/
Consonant /k/
Phụ âm /k/
Consonant /g/
Phụ âm /g/
Consonant /s/
Phụ âm /s/
Consonant /z/
Phụ âm /z/
Consonant /ʃ/
Phụ âm /ʃ/
Consonant /ʒ/
Phụ âm /ʒ/
Consonant /tʃ/
Phụ âm /tʃ/
Consonant /dʒ/
Phụ âm /dʒ/
Consonant /f/
Phụ âm /f/
Consonant /v/
Phụ âm /v/
Consonant /w/
Phụ âm /w/
Consonant /j/
Phụ âm /j/
Consonant /h/
Phụ âm /h/
Consonant /θ/
Phụ âm /θ/
Consonant /ð/
Phụ âm /ð/
Consonant /m/
Phụ âm /m/
Consonant /n/
Phụ âm /n/
Consonant /ŋ/
Phụ âm /ŋ/
Consonant /l/
Phụ âm /l/
Consonant /r/
Phụ âm /r/