Trong phần này, chúng ta sẽ cùng ôn lại bảng chữ cái trong tiếng Anh. Trong bảng chữ cái tiếng Việt có 29 chữ, còn trong tiếng Anh thì sao? Cách đọc các chữ cái trong tiếng Anh thế nào? Các bạn hãy xem bảng dưới đây

Tiếng Việt/Tiếng Anh
Phát âm
A
/eɪ/
B
/bi:/
C
/si:/
D
/di:/
E
/i:/
F
/ef/
G
/dʒi:/
H
/eɪtʃ/
I
/aɪ/
J
/dʒeɪ/
K
/keɪ/
L
/el/
M
/em/
N
/en/
O
/oʊ/
P
/pi:/
Q
/kju:/
R
/ɑ:r/
S
/es/
T
/ti:/
U
/ju:/
V
/vi:/
W
/ˈdʌblju:/
X
/eks/
Y
/waɪ/
Z
/zi:/